Четверг , 20-Январь 2022
Башкы бет / Досье / Капчыктуу чалды колтуктап, Кыз бузулду көрдүңбү?

Капчыктуу чалды колтуктап, Кыз бузулду көрдүңбү?

«`Илбээсин илбей тарп аңдып
Куш бузулду көрдүңбү?
Ызгаардуу кышта жамгыр жаап
Кыш бузулду көрдүңбү?
Жапжашыл төрдү кар басып
Жаз бузулду көрдүңбү?
Теңи топо, теңи шор
Туз бузулду көрдүңбү?
Капчыктуу чалды колтуктап
Кыз бузулду көрдүңбү?
Жараткан берген мүчөсүн
Чанган чыкты көрдүңбү?
Чыркыраткан чындыкты
Жалган чыкты көрдүңбү?
Бир эркекти бир эркек
Алган чыкты көрдүңбү?
Кул тукуму кутуруп
Бейлер чыкты көрдүңбү?
Эркек туруп эр издеп
Гейлер чыкты көрдүңбү?
Арстан чөөдөн корунуп
Качып калды көрдүңбү?
Курама темир курч болбой
Жашып калды көрдүңбү?
Жашыл шаар делген Фрунзе
Ыш каптап, кара көк түтүн
Басып калды көрдүңбү?
Аттын баасы уйлардан
Ылдый болду көрдүңбү?
Өз оюнан кайтпаган
Калыс сөзүн айтпаган
Фанаттар көбөйүп
Чылгый болду көрдүңбү?
Акчалуулар алсызга
Зор болгонун көрдүңбү?
Билимдүүлөр бааланбай
Кор болгонун көрдүңбү?
Билекке камчы чалынбай
Жерде калды көрдүңбү?
Тизмектелбей санат ыр
Терме калды көрдүңбү?
Таамай кептер бааланбай
Жерде калды көрдүңбү?
Кекилик кырга оттобой
Кунар качты көрдүңбү?
Байралып зоого токтобой
Улар качты көрдүңбү?
Чер бойлоп өрдөп оттобой
Элик качты көрдүңбү?
Ишенимдин жогунан
Иш билги дилгир иштерман
Шерик качты көрдүңбү?
Карышкыр түлкү азайып
Чөө көбөйдү көрдүңбү?
Бийлигиң барда чөк түшкөн
Чөк түшмөк тургай,бөк түшкөн
Төө көбөйдү көрдүңбү?
Хан Бакай атты булгаган
Ыйлаак чыкты көрдүңбү?
Картошканы төөнөгөн
Кыйгаак чыкты көрдүңбү?
Башына кызыл гүл ачкан
Жалыны күчтүү,табы жок
От бузулду көрдүңбү?
Алдууларга баш уруп
Сот бузулду көрдүңбү?
Алайын десе сому жок
Же, калыстык кылаар чоңу жок
Эл онтоду көрдүңбү?
Кен издеп тешип,жардырып
Бел онтоду көрдүңбү?
Отуз жылдын ичинде
Жең ичинен коңшуга
Жер сатылды көрдүңбү?
Шойкомдуу шайлоо маалында
Бир үндүктүн баасына
Эл сатылды көрдүңбү?
Башкасын айтып не кылам
Ээси тирүү,ичи бош
Гөр сатылды көрдүңбү?
Жашылбайга жалжылдап
Көз бузулду көрдүңбү?
Жарымы жармач бөтөн тил
Сөз бузулду көрдүңбү?
Кербен башы кайдыгер
Көч бузулду көрдүңбү?
Башка тийсе быркырап
Таш бузулду көрдүңбү?
Музоо жалап кеткендей
Каш бузулду көрдүңбү?
Ийинге оор,ичи көң
Баш бузулду көрдүңбү?
Кыш чилдеде муз турбай
Эрип калды көрдүңбү?
Ата-Энесин өз бала
Жерип калды көрдүңбү?
Көр тирликтин айынан
Кайран эне кор болуп
Бөтөлкө, сөөк чогултуп
Терип калды көрдүңбү?…
Балдар үйү Кыргызга
Толуп барат көрдүңбү?
Эртеңкиден үмүттөр
Соолуп барат көрдүңбү?
Эркек киймин аялдар
Талашканын көрдүңбү?
Аял кийми эркекке
Жарашканын көрдүңбү?
Аял ишке азанда
Шашып калды көрдүңбү?
Эркек байкуш иши жок
Балдар ачка калды деп
Шашып калды көрдүңбү?
Кайран Кыргыз Улуу Эл
Эртеңинен үмүт аз
Оор үшкүрүп, ийинден
Нурлуу жүзү кумсарып
Азып калды көрдүңбү?
Уландысын улайын
Талантымдын барынча
Таамай сөздөн курайын
Казалчылар айткандай
Угуп билип көргөндү
Учурдагы көйгөйдү
Убакыт аз болсо да
Өнөрүмдүн барынча
Өзүңөргө сунайын…
Куу турмуштун айынан
Барсбек баатыр тукуму
Басынганын көрдүңбү?
Чилдей тарап кайран эл
Чачылганын көрдүңбү?
Чек арасы коңшунун
Бекип турат көрдүңбү?
Чертип койсоң тосмосун
Бери кирип кеттиң деп
Зекип турат көрдүңбү?
Чек арада күн алыс
Чыр чыкканын көрдүңбү?
Биздин жер деп Баткенди
Ичи бузук чагымчы
Былгытканын көрдүңбү?
Корсоңдогон коңшулар
Чек арачы сакчыга
Кесек,ташты күн алыс
Ыргытканын көрдүңбү?
Дүйнө кезип кайран эл
Бириндеди көрдүңбү?
Ошентсе байкуш эл
Оңолуп кетээр бийлик деп
Түңүлбөдү көрдүңбү?
Кызыл кымкап бааланып
Кийилбей барат көрдүңбү?
Кыз эркеги замандын
Билинбей барат көрдүңбү?
Алты канат ак Боз үй
Тигилбей барат көрдүңбү?
Карагер жорго мамыда
Токулбай калды көрдүңбү?
Манас, Сейтек, Семетей
Окулбай калды көрдүңбү?
Сайлар толуп суу дагы
Кирбей барат көрдүңбү?
Көөнө Кыргыз сөздөрүн
Шаардык эмес айылдык
Билбей барат көрдүңбү?
Эл чогулган жерлерде
Санжыра, тарых тартышып
Айтылбай барат көрдүңбү?
Кош көз куржун айгырга
Артылбай барат көрдүңбү?
Ашатма көрпө төрлөрдө
Салынбай барат көрдүңбү?
Калк кабагы сус тартып
Ачылбай барат көрдүңбү?…«`
Ким жазса да, кашкайган гана чындыкты жазыптыр. Мыкты терме.
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс